Науково-методична рада ФСЗМК

Склад науково методичної ради факультету систем і засобів масової комунікації
(затверджений вченою радою ФСЗМК, протокол № 1 від 15.09.2022 р.):

Михайлова А.А., заступник декана з навчальної роботи;
Кирилова О.В., в.о. декана ФСЗМК;
Гудошник О.В., заступник декана з наукової роботи;
Гаркавенко Ю.С., заступник декана з виховної роботи та міжнародного співробітництва;
Хотюн Л.В., в.о. завідувача кафедри масової та міжнародної комунікації;
Мироненко В.В., в.о. завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю;
Підмогильна Н.В., завідувач кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації;
Бахметьєва А.М., доцент;
Демченко М.В., доцент;
Іванова Н.І., доцент;
Іванова С.А., додцент;
Лященко А.В., доцент.


Нормативні документи:
Закон України "Про вищу освіту"

Положення про науково-методичну раду факультету ДНУ
Положення про науково-методичну раду ДНУ
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДНУ
Порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм ДНУ
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ
Положення про гаранта освітньої програми ДНУ
Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ДНУ (додаток 1додаток 2)
Профілі кафедр
Порядок визначення кандидатур із числа студентів ДНУ для призначення академічних, іменних та інших стипендій
Порядок розрахунку складової рейтингового балу студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету
Правила призначення академічних стипендій у ДНУ


 НАЗЯВО_Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
 НАЗЯВО_Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми 
 НАЗЯВО_Глосарій 
 НАЗЯВО_Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти 

 НАЗЯВО_Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми 

 НАЗЯВО_Схема акредитації 
 НАЗЯВО_Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО 
 НАЗЯВО_Посібник з акредитації PhD програм 


Протоколи засідань:
Протокол № 1 від 21.09.2022 р. 

Протокол № 2 від 28.09.2022 р.
Протокол № 3 від 21.11.2022 р.
Протокол № 4 від 18.01.2023 р.
Протокол № 5 від 24.02.2023 р. 
Протокол № 6 від 14.03.2023 р.