Гаркавенко Юлія Станіславівна

Доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації,
заступниця декана з виховної роботи та міжнародного співробітництва

E-mail: garkavenko_y@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0003-1257-9868
ResearcherID: V-6131-2017
GoogleScholar: Юлія Гаркавенко

У 2014 році закінчила Дніпровський національний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Зв’язки з громадськістю» та здобула кваліфікацію «магістр зі зв’язків з громадськістю».

Кандидатка наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – Теорія та історія соціальних комунікацій (2019 рік), тема дисертації: «Мас-медійні джерела гетеростереотипізації: комунікаційний аспект».

Участь у професійних об’єднаннях: Членкиня Національної спілки журналістів України з 2018 року.
Сфера наукових інтересів:гетеростереотип України у міжнародному медійному дискурсі, дезінформація, медіаосвіта, критичне мислення, права  людини та медіа, лінгвістична підготовка журналістів, медіаменеджмент.
Викладає дисципліни:«Лінгвістичні концепти медійного дискурсу», «Медіастереотипізація та технології впливу на масову свідомість», «Медіаосвіта та медіаграмотність», «Медіаменеджмент та медіапланування», «Сучасні світові ЗМІ».

Публікації у виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Бутиріна М.В., Гаркавенко Ю.С. Медіатизація питань альтернативної енергетики в європейських ЗМІ. CommunicationsandCommunicatveTechnologies. 2021. Вип. 21. С. 4-12. DOI: https://doi.org/10.15421/292101;
 2. Бутиріна М.В. Гаркавенко Ю.С. Гомогенізація контенту у медіарепрезентаціях білоруських подій: досвід європейських ЗМІ.Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». 2020. № 43(3).
 3. Harkavenko Y. Transformation ofthe media reception of the presidencyinstitute in Ukraine (based on thematerials of European newspapers).Communications and CommunicatveTechnologies. 2020. Вип 20. С.26–31–40. DOI:https://doi.org/10.15421/292004.
 4. Гаркавенко Ю.С. Медіарецепція ПР-діяльності у дискурсі британських та українських якісних видань: порівняльний аналіз.Communications and Communicatve Technologies.2019. Вип. 19. С. 26-31. DOI: https://doi.org/10.15421/291904
 5. Бутиріна М.В., Гаркавенко Ю.С.Гетеростереотип України удискурсі якісних британськихвидань. Communications and Communicatve Technologies. 2018. Вип. 18. С. 22-28. DOI:10.15421/291803;
 6. Гаркавенко Ю. С. Гетеростереотипізація української культури у якісних друкованих ЗМІ Великобританії та Франції як ознака перехідності (за матеріалами публікацій на літературну тематику)/ Ю.С. Гаркавенко// Держава та регіони. Серія «Соціальні комунікації». – 2017. – Вип. 4(32). – С. 82-87;
 7. Гаркавенко Ю.С. «Стереотип перехідного періоду»: медіастереотипізація України у якісних виданнях Великобританії, Німеччини та Франції/ Ю. С. Гаркавенко// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – 2017. – Вип. 11.;
 8. Гаркавенко Ю.С. Вплив сучасних тенденцій розвитку газетного ринку Німеччини на процес гетеростереотипізації України в якісних німецьких виданнях/ Ю.С. Гаркавенко// Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». – 2017. – Вип. 17. – С. 12-17;

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Гаркавенко Ю. «Стереотипперехідного періоду»: Україна вполітичномудискурсі європейськихЗМІ.Медіасфера: локальне таглобальне. Колективна монографія/ за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро: Журфонд, 2021. 214 с. С. 21–29. 1д.а.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочі програми:

1.Гаркавенко Ю.С. Медіарецепція прав людини в Україні: дискурс європейських ЗМІ. Права людини та масмедіа в Україні. Частина 3: Збірник конспектів лекцій / за ред. Виртосу І., Шендеровського К.  Київ : Інститут журналістики, 2021. – 352 с. 

Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:

 1. Гаркавенко Ю.С., Карнаух О.М. «Висвітлення проблеми дитинства в медіа під час збройних конфліктів» Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / упор. Ю.Р. Казімова. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 132 с., с. 79-81;
 2. Butyrina M., Harkavenko J. Trends of Fake News Distribution and Counteraction in Ukraine, SIMEC Institute of Technology, URL: SIMEC Institute of Technology | Trends of Fake News Distribution and Counteraction in Ukraine (Part-1);
 3. Гаркавенко Ю.С. “Кримське питання у контексті висвітлення прав людини європейськими ЗМІ” Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.).–К.: Інститут журналістики, 2021. – 342 с., с. 170-173. URL: Zbirnyk_human21.pdf(univ.kiev.ua);
 4. Рецензія на стрічку “Обережно,провалля”, фестивальдокументального кіно Docudays(березень, 2019). URL: Три виміри провалля: хто буде "ловцем"? Рецензія на стрічку "Обережно, провалля!" | ZMINA
 5. Harkavenko Y. Photograph as a Source of Stereotypes: Issue of Stereotypization of Ukraine in British, German and French Mass-Media Discourse. Spheres of Culture. 2018, Vol. 17, pp. 509-514.
 6. Harkavenko J. Self-promotion as a premise to the stereotypization of the content in British quality press. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2018. 4(8), Vol. 2, pp. 53-57.
 7. Гаркавенко, Ю.С. Вплив сучасних тенденцій розвитку ринку якісної преси Франції на процес гетеростереотипізації України у французьких виданнях [Текст]/ Ю.С. Гаркавенко // Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9-10 березня 2018 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – с. 5-9.
 8. Гаркавенко, Ю.С. Погляди У. Ліппмана на теорію стереотипізації [Текст]/ Ю.С. Гаркавенко // Актуальні проблеми соціальних комунікацій: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 1-2 червня 2018 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – с. 17 – 20.
 9. Гаркавенко, Ю.С. Трансформація ролі газетної фотографії в сучасних ринкових умовах [Текст]/ Ю.С. Гаркавенко // Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 травня 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. – с. 49-51.
 10. Гаркавенко, Ю.С. Гетеростереотипізація України у якісних виданнях Німеччини [Текст]/ Ю.С. Гаркавенко // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІВсеукраїнської науковоїконференції. 26-27 травня 2017 р.,м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред.О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД«Охотнік», 2017. – С. 222- 224.

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

«Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи», Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ ім. Олеся Гончара, 60 годин/ 2 кредити, сертифікат № 89-400-Т173/2022 від 22.04.2022 р.

 
 
Професійне стажування викладача журналістики за спеціальною партнерською програмою «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики», Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Центр прав людини Zmina, ПРООН в Україні, 180 годин/6 кредитів, Сертифікат № АПЛ-21/05 від 27 серпня 2021 року.