Лященко Анжела Вадимівна


E-mail: adm@fszmk.onmicrosoft.com 
ORCID:0000-0002-0473-2415
ResearcherID:  D-4028-2016
GoogleScholar: Anzhela_Liashchenko
 
У 1994 році закінчила Дніпровський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію математика, викладач математики. У 2000 році  закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Фінанси»
 
Кандидатка наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (2009), тема дисертації: «Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікацїі»
 
Доцентка кафедри реклами і зв’язків з громадськістю (2014).
 
Участь у професійних об’єднаннях: Членкиня Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 4 роки.
 
Сфера наукових інтересів: прикладні соціально- комунікаційні технології, медіасистеми та медіабезпека, енергетичні комунікації.
 
Викладає дисципліни: Теорія і практика реклами та звʼязків з громадськістю, Медіасистеми та медіабезпека, комунікація та PR в енергетичній галузі.
 
Основні наукові та навчально-методичні праці:
1.    Лященко, А.В.Соціальні аспекти взаємодії ЗМК та бізнесу у сучасній суспільній ситуації України / А.В.Лященко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія. Літературознавство та журналістика. –  Вип. 9 – Дніпропетровськ  :  Вид-во ДНУ, 2007. – С. 54-58
2.    Лященко А.ВСоціально-культурний вплив реклами на формування та зміну ціннісних орієнтацій / А.В.Лященко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія. Соціальні комунікації. Літературознавство. –  Вип. 10. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – С. 71–76.
3.    Лященко А.ВЗарубіжна комунікативістика про сутність реклами, її основні функції та види / А.В.Лященко // Вісник Київського міжнародного університету (Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво). – Вип. 7. –  Київ, 2008 . – С. 63-71
4.    Лященко А.ВПротиріччя сприйняття реклами як соціокультурного явища /А.В.Лященко // Збірник наукових праць Діалог «Медіа-студії» / за ред. Александрова О.В. – Вип. 7. – Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2008 – С. 270-279
 
Підручники, навчальні посібники, монографії:
1.Монографія у співавторстві Білоцерковець В.В., Ляшенко А.ВНова економіка: сутність та ґенеза.// Дніпропетровськ: Січ, 2007 – 221 с.
 
Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочі програми:
1.Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ««Медіасистеми та сучасні медіаорганізації»,» для студентів спеціальності 061 Журналістика, Укладач: А.В.Лященко,  – Дніпро, 2022
2Методичні рекомендації щодо написання курсових і дипломних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти для студентів за спеціальністю 061 Журналістика, Укладачі: А.В.Лященко, Н.В.Підмогильна, М.В.Бутиріна.– Дніпропетровськ: ДНУ - 2019. – 15 с.
3.Практикум з курсу «Медіакритика» / Журналістика. Реклама/ Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Медіакритика» для студентів спеціальності 061 Журналістика, Укладачі: А.В.Лященко, Л.В.Хотюн . ­– Дніпро, 2018 – 23 с.
 
Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
1.Лященко А.ВРеклама як комунікативна технологія/ А.В.Лященко //Наукові праці Кам’янець - Подільського національного університету ім.І.Огієнка : Філологічгі науки. – Вип.17 – Кам’янець-Подільськ: Вид-во ПП Буйницький, 2008  – С. 124-129
2.    Лященко, А.В. Сутність організаційно-економічної складової інформаційних технологій.//Матеріали 7-ї міжнародної міждисциплінарної конференції «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» - Харків, 2007.­­- С. 105-106
3.    Малохатько Є. В., Лященко А. В. Особливості гендерних стереотипів у рекламі./Масова комунікація у глобальному та національному вимірах : Збірник статей за матеріалами наукових досліджень бакалаврів, спеціалістів, магістрів. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2017. – Вип. 8. –  С. 70
4.    Прокофьєва О.О,Лященко А.В. Психологічні основи у створенні комунікативного дискурсу PR: стереотипізація./ Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (30.03.2017 - 31.03.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. - 104 str
5.    Литвинова А.І., Лященко А.В. Використання PR-технологій при формуванні іміджу органів виконавчої влади./Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (30.03.2017 - 31.03.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. - 104 str
6.    Чорна Ю.С., Лященко А.В. Особливості функціонування та розвитку української інформаційної інфраструктури / Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (30.03.2017 - 31.03.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. - 104 str
7.    Лященко А. В., Загаріна М. О. Запровадження рекламних комунікацій у діяльність бібліотечних систем // Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. Вип. 10.С. 182–187
8.    Лященко А.В. // А.С.Єфремова, А.В.Лященко. PRODUCTPLACEMENTу соціальних мережах.  MonografiaPokonferencyjnaScience, Research, Development#5 Barcelona30.05.2018-31.05.2018. С. 105-108
9.    Лященко А.В., // М.В.Стєгнієнко, А.В.Лященко. Технологія формування та втілення event-проекту.  MonografiaPokonferencyjnaScience, Research, Development#5 Barcelona30.05.2018-31.05.2018. С. 108-113.
10.Лященко А.В., // О.С.Забіяка , А.В.Лященко. Роль благодійності та спонсорства у діяльності сучасних банків.  MonografiaPokonferencyjnaScience, Research, Development#5 Barcelona30.05.2018-31.05.2018. С. 113-117.
11.Лященко А.В., // В.В.Литвинова, А.В.Лященко. Комунікаційні стратегії у просуванні бренду.  MonografiaPokonferencyjnaScience, Research, Development#5 Barcelona30.05.2018-31.05.2018. С. 117-122.
12.Лященко А.В., Дидарь Ю.О. Роль інструментів Instagram у просуванні бізнес-профілю. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej  zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.05.2019). Warszawa, 2019. S.88-92.
13.Лященко А.,Герасименко Х. А..Особливості просування стартапу через Facebook (на прикладі Infusion Lights). Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (16 квітня 2020 р.)http://www.dnu.dp.ua/zbirnik/fszmk/40
14.Лященко А.,Хоторничан О. Д. Візуальний контент у освітньому середовищі Дніпровського планетарію. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (16 квітня 2020 р.)http://www.dnu.dp.ua/zbirnik/fszmk/40
15.Лященко А., Гордієнко М.О. Особливості створення контенту для просування студентського start-up через соціальні мережи.Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (16 квітня 2020 р.)http://www.dnu.dp.ua/zbirnik/fszmk/40
16.Лященко А.,Волошина К. Особливості формування корпоративного іміджу державних установ. Zbiórartykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii.(30.06.2021) - Warszawa, 2021. ISBN: 978-83-66401-87-7
17.Лященко А., Беспала Н. Використання рекламних комунікацій при просуванні новітніх технологій у beauty-індустрії. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія :Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів.
18.Лященко А., Кривогуз А.Digital-просування освітніх послуг (на прикладі Комунального закладу позашкільної освіти «Дитячо-молодіжний центр “ЛІДЕР”. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів.
19.Лященко А., Далік В. Інструменти, які використовуються для візуалізації та публікації рекламного контенту. Модернізація  та  сучасні  українські  і  світові  наукові  дослідження : матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції, м. Тернопіль, 22 квітня,  2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/inter-22.04.2022/735
20.Лященко А., Натолока Д. Роль соціальних мереж у просуванні освітніх послуг. Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали IIІ Міжнародної студентської наукової конференції, м. Дніпро, 6 травня,  2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/inter-06.05.2022
21.Лященко А., Кривогуз А. Місце громадянської журналістики в процесі діджиталізації медіапростору. Діджиталізація науки як виклик сьогодення: матеріали IIІ Міжнародної студентської наукової конференції, м. Львів, 3 червня,  2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022.

Сертифікати про підвищення кваліфікації

 1. Освітньо-професійна програма «Маркетингові комунікації: інтегрована система, що розвивається» 13.03.2023-17.03.2023, Сертифікат № 9в (1 кред.). 
 2. Освітньо-професійна програма «Бренд-комунікації: формування та інтеграція» 5.05.2023-19.05.2023, Сертифікат № 6в (1 кред.).
 3. Навчальна програма Академії українсько преси «Історичний парадокс. Що не так з Мерлін Монро?», Сертифікат № AUP-MAY-23/3013 від 19.05.2023 р. (0,13 кред.).                                                                 
 4. Self-Healing SD-WAN for Driving Digital Transformation at All Edges -/Самовосстанавливающийся SD-WAN для ускорения цифровой трансформации на всех уровнях-November 17, 2020 For: 47 of 47 minutes/ https://www.brighttalk.com/mybrighttalk/viewing-history
 5. How IT security is adapting to the changing environment in 2020/Як ІТ-безпека адаптується до змінних умов у 2020 році - : November 17, 2020 For: 73 of 73 minutes/ https://www.brighttalk.com/mybrighttalk/viewing-history
 6. Dissecting Disinformation: How the Next Wave of Technology Will Break the Truth / Розтинання дезінформації: якою буде наступна хвиля технологій Розбийте правду - November 9, 2020 For: 0,1 кредитиhttps://www.brighttalk.com/mybrighttalk/viewing-history
 7. Insights from Former CIA Analysts: Spotting Fake News to Protect Your Org/ Статистика колишніх аналітиків ЦРУ: Розміщення фальшивих новин для захисту вашої організації - November 9, 2020 For:  0,1 кредитиhttps://www.brighttalk.com/mybrighttalk/viewing-history
 8. Lower Your Business Risk with Best Practice Data Privacy Impact Assessments/ Знизьте свій бізнес-ризик завдяки впливу на конфіденційність даних найкращих практикОцінки - November 9, 2020 For: 0,1 кредит https://www.brighttalk.com/mybrighttalk/viewing-history
 9. Balancing Digital Fraud and Customer Experience in a COVID-19 World/ Баланс цифрового шахрайства та досвіду клієнтів у світі COVID-19 - November 12, 2020  - 0.1кредити/https://www.brighttalk.com/mybrighttalk/viewing-history
 10. Сертифікат учасника форуму "Освіта. Бізнес. Держава. Співробітництво заради добробуту" за реєстраційним номером ПК-К 21-06/093 від 16.06.2021-6 годин - 0.2 кредити ЄКТС
 11. Вебінар від Академії української преси та Фонду Фрідріха Науманна за Свободу «Від дезінформації до фейків: декодування маніпулятивного контенту» 9 годин -0,3 кредити 26-29.10.2021 р. Сертифікат №AUP-1407-OCT-21
 12. Міжнародний семінар з практик і медіа-досліджень  в області гуманітарних наук.Department ofParul University, Central University of Gujarat, IndiaUniversity Raparin, Iraq.  – 1,5 кредити. Сертифікат 13/12  -24/12/2021
 13. Сучасні інформаційні технології у освітньому процесі вищої школи. Тренінг-курс ДНУ ім.О.Гончара. 60 год./2,0 кредити. Сертифікат від 22.04.2022 р. №89-400-Т177/2022
 14. Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність. Тренінг-курс.Дну ім.О.Гончара 60 год./2,0 кредити.Сертифікат від 05.05.2022 р. №89-400-Т242/2022