Підмогильна Наталія Василівна

 


E-mail: podmogilnaya_n@fszmk.dnu.edu.ua ,  natvpodm@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4044-981X
ResearcherID:  V-7407-2017
GoogleScholar:  Наталія Підмогильна
У 1980 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія» та здобула кваліфікацію «Викладач російської мови та літератури».
Кандидатка філологічних наук за спеціальністю шифр 10.01.02 – Радянська багатонаціональна література (українська); 10.01.08 – Теорія літератури(1986), тема дисертації: «Проблеми ідейно-художньої адекватності в поетичному перекладі».
Доцентка кафедри російської літератури (1990).
Докторка філологічнихнаук за спеціальністю шифр 10.02.02 – російська мова(2001), тема дисертації: «Ад`єктивний атрибут у поетичному мовленні» Професорка кафедри філологічної та культурологічної підготовки журналістів(2004).
Членкиня редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
-       «Communication and Communicative Technologies»;
-       «Проблеми загального і слов`янського мовознавства»
Участь у професійних об’єднаннях. Членкиня Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 10 років.
Сфера наукових інтересів: перекладознавство, компаративістика, літературознавство.
Викладає дисципліни: теорія та практика редагування перекладів, видавнича справа та літературатний процес, сучасні видання художньої літератури, ораторське мистецтво.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, внесених до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection:
1.Analytical and philosophical issues of current problem sinthedevelopment of modern derivatology/ ShepelYu.,Pidmoglna N.,AmichbaD., ShkurkoO.,Muliar I. /LinguisticsandCultureReview/Vol.5.                                                                                                                  No.S4. Scopus.  2021. Linguisticsand Culture Review/Vol.5.  S. 419-430.                                                                                                    

У виданнях,що включені до переліку фахових видань України:

 1. Підмогильна Н.В., Старков В.І. Соціальні мережі як інструмент маркетингу промислового підприємства - Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика / DOI https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.2.2/18 
 2. Технології інтернет-маркетингу в інформаційній політиці підприємства /Communication and Communicative Technologies. – 2022. – Вип. № 22.
 3. Архітектоніка копірайтингового тексту/ Підмогильна Н.В., Левщанова О.О./ Communication and Communicative Technologies. – 2021. – Вип. № 21.
 4. Історія з історичним романом триває…/ Підмогильна Н.В. /«Нова філологія». Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ВД «Гельветика». – 2020. № 80. Т. 2.
 5. Інтернет-проєкти як ресурс медіаосвіти/ Підмогильна Н.В., Дрозд А.Г./ Вчені записки Таврійського нац-го ун-ту ім.В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Т.31(70). № 3, 2020. – Київ, 2020.
 6. Освітні вектори у сфері видавничої справи та редагування/ Підмогильна Н.В., Терханова О.В./ Communication and Communicative Technologies. – 2020. – Вип. № 20.
 7. Субтитрування кінофільмів як лінгвістична проблема/ Підмогильна Н.В., Трофімова М.О./ Проблеми загального і слов’янського мовознавства. – 2019. - № 3. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/
 8. Українська військова преса: відповідність часу/ Підмогильна Н.В., Наурузов А.Р./CommunicationandCommunicativeTechnologies. – 2019. - № 19. http://cet.dp.ua/index.php/journal/issue/view/15
 9.  Коммуникация и версификация / Подмогильная Н.В./ Науковий Вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія Філологія. – 2018. – Вип. 36. – Т.1. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/Filologi36_1.pdf
 10. Лексико-стилистическиесредствасозданиясатирическогоэффекта в публицистике А. Аверченко/ Подмогильная Н.В./ Слов`янські мови: зб. наук. праць / за заг. ред. Ю.В. Кравцової. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. – Вип. 1(13) https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27812
 11. Экспрессивный потенциал публицистики/ Подмогильная Н.В./Communication and Communicative Technologies. – 2018. - № 18. https://www.researchgate.net/publication/329069029_Ekspressivnyj_potencial_publicistiki
 12. Украинская поэзия в контексте межкультурной коммуникации/ Подмогильная Н.В./Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2017. – Вип. 29. – Одеса.
 13. Подмогильная Н.В., Куварова Е.К.  Личность писателя через эпистолярную оптику// Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – 2017. - № 23 (1). – С. 131–143. 

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1.Редакційно-видавничий фах та сучасні культурні коди/ Колективна монографія за редакцією проф. Підмогильної Н.В. – Дніпро: Адверта, 2018.
2.Культурно-комунікативні виміри видавничої діяльності/ Колективна монографіяза редакцією проф. ПідмогильноїН.В..– Дн-вськ: АДВЕРТА, 2016.
3.Адъективный атрибут в поэзии/ Підмогильна Н.В./ Дн-вськ: Навчальна книга, 1997.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочі програми:

1.Словник до вивчення дисциплін Міжкультурні комунікації, Ораторське мистецтво, Візуальна культура, Теорія та практика видавничої справи та редагування/ Підмогильна Н.В., Іванова Н.І., Михайлова А.А./ Дніпро: Ліра, 2022.
2.Хрестоматія до вивчення дисциплін Теорія та практика редагування перекладів, Міжкультурні комунікації, Видання різних видів літератури/ Підмогильна Н.В., Іванова Н.І., Михайлова А.А./ Дніпро: Ліра, 2022.
3.Методичні рекомендації щодо написання курсових і дипломних робіт…/ Підмогильна Н.В., Іванова Н.І., Михайлова А.А./ Дніпро: Ліра, 2020.
4.Словник термінів і понять для вивчення дисциплін «Видавнича справа та літературний процес», «Міжкультурні комунікації», «Історія української культури»/ Підмогильна Н.В., Іванова Н.І., Полішко Н.Є./ Дніпро: Адверта, 2018.
5. Хрестоматія до вивчення курсу «Теорія та практика редагування перекладів»/ упоряд. проф. Підмогильна Н.В./ Дніпро: Адверта, 2017.
 

Апробаційні, науково-популярні, консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:

1.«Маруся Чурай» по-русски, или Роман с Романом/ Підмогильна Н.В./ Мат-ли Міжнар.наук.-практ.конф. «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії». – Одеса, Центр філологічних досліджень, 2020.
2.Інформаційний науково-освітній ресурс як паспорт сучасного вишу/ Підмогильна Н.В./Всеукр. наук.-практ. конф. «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності» . – Дніпро, 2020.
3.Копірайтер в українському медіа просторі: соціальні аспекти/ Підмогильна Н.В., Левщанова О.О./ Масова комунікація у глобальному та націо-нальному вимірах. – Дніпро, 2019. – Вип. 11.
4. Видавнича справа в країнах Західної Європи: питання цензури/ Підмогильна Н.В., Левщанова О.О./ Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія: Мат-ли ХУ регіональної студ. наук.-практ. конф. – Дніпро, 2019.
5. Тенденції розвитку української дитячої літератури/ Підмогильна Н.В., Тарапунець М.О./ Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро, 2018. – Вип. 10.

Сертифікати про підвищення кваліфікації: