Темченко Лілія Василівна

 

 

Ім’я, по батькові, прізвище: Темченко Лілія Василівна
Посада: доцентка
E-mail: lvtem323348@gmail.com.uatemchenko_l@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0002-7072-013X
ResearcherID: V-3617-2017
GoogleScholar:Lilia Temchenko
У 1990 році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «українська мова і література» та здобула кваліфікацію “філолог,викладач української мови і літератури”
Кандидатка філологічних наук наук за спеціальністю 10.01.01 –  українська література (1997), тема дисертації: «Український неокласицизм: генеза, естетика, поетика».

Участь у професійних об’єднаннях: членкиня Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 4 роки.
Сфера наукових інтересів:історія української журналістики, урбаністична журналістика,кризові комунікації, політична карикатура.
Викладає дисципліни:історія української журналістики, масова інформація та комунікація, лінгвістичні основи інфосфери, медійний супровід кризових ситуацій.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

1. Valentina Galats’ka , Viktoria Filipenko , Inna Davydenko, Liliia Temchenko, Ludmyla Kutsenko. ‘Linguistic and communicative modeling of the theatrical interview genre’ JoLIE 15/2022 no.2. Special Issue: Advanced research in education, linguistics and cultural studies in post-soviet countries. p. 101-115 http://jolie.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=39&l=en
2. Бутиріна М., Темченко Л.В. Телеграм як середовище просування російських дезінформаційних наративів: канали, методи, фрейми. Communications and Communicative Technologies.  Вип. 23. – 2023. – С. 69 – 77. https://doi.org/10.15421/292311 https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/227  
3. Бутиріна М.В., Темченко Л.В. Новітні дидактичні засоби в медіаосвіті (на прикладі мультимедійного лонгриду). Communications and Communicative Technologies. Вип. 22. 2022. -  С. 26-35. https://doi.org/10.15421/292203
4. Гудошник О, Темченко Л. Дискусійні аспекти міждисциплінарної взаємодії журналістики та усної історії. Синопсис. 2022. Вип 2. С. 95-103. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-259x.2022.2.7
5. Лілія Темченко, Ірина Бучарська. Медійний складник сучасної літературної критики. Вісник національного університету «Львівська Політехніка». Серія «Журналістика». № 1 (3) 2022. С. 89-98. DOI: https://doi.org/10.23939/sjs2022.01.089
6.Темченко Л. В., Бучарська І. С. "Старі – нові" урбаноніми в комунікативному просторі Дніпра: до проблеми рецепції. - Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації.  2021.  № 2 (46). № 4 (48). C. 139-147. DOI: 10.32840/cpu2219-8741/2021.4(48).29
7.Темченко Л.В. , Бучарська І. С. Світоглядна публіцистика: від збірки «Нерви ланцюга» (2003) до Zbruc-есеїстики. Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації.  2021.  № 2 (46).  С. 63–70.  DOIhttps://doi.org/10.32840/cpu2219-8741
8.Темченко  Л В. Урбаністичні медіапрактики: європейський та український досвід[Електронний ресурс]  // Communications and communicative technologies. - 2020. - Вип. 20. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cctech_2020_20_14. DOI: https://doi.org/10.15421/292012.
9.Темченко Л.В.Змістовні та формотворчі  особливості європейської політичної карикатури. Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія "Соціальні комунікації". Том 25 № 12 (2017): с.123-128 /https://cct.dp.ua/index.php/journal/issue/view/12
10. Темченко Л.В.Естетизація історичного факту в публіцистиці новітнього часу (на прикладі роману С. Лойка "Аэропорт")// Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Соціальні комунікації. - 2016. - Т. 24, Вип. 16. - С. 149–153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnusc_2016_24_16_27
11. Темченко Л. Особливості сучасного подорожнього нарису в суспільно-політичних тижневиках[Електронний ресурс] / Л. Темченко// Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. - 2015. - Вип. 40. - С. 299-304. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2015_40_30
12. Темченко Л.В.Обласна громадсько-політична газета "Зоря" в контексті сучасної регіональної преси Дніпропетровщини[Електронний ресурс] / Л. В. Темченко// Держава та регіони. Сер. : Соціальні комунікації. - 2014. - № 1-2. - С. 135-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_1-2_28
13. Темченко Л.В. Комунікативні особливості публіцистики О. Гончара (до проблеми руйнування соцреалістичного канону)[Електронний ресурс]  // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. - 2014. - № 4. - С. 135-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2014_4_27
14. Темченко Л.В. Структурний аналіз та особливості функціонування регіонального інтернет-порталу "Gorod.dp.ua”[Електронний ресурс]  // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2014. - № 3. - С. 135-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_3_31
 
Підручники, навчальні посібники, монографії:
1.Бутиріна М., Темченко Л. Пост-Чорнобиль: шляхи медіатизації та травматизації. Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : Журфонд, 2021. С. 6–20.
2.Темченко Л.Урбаністичні медіапрактики: український досвід.  Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : ГРАНІ, 2020. С. 85-98.
 
Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочі програми:
1.Лінгвістичні основи інфосфери (2021р).
2.Масова інформація та комунікація (2021 р.)
3.Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» (спеціальність 061 Журналістика) для студентів денної та заочної форми навчання. Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара. 2022. 41 с.
 
Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
 1. Мороз А., Темченко Л. Особливості кризової комунікації енергетичного підприємства у воєнний час. Матеріали міжнародної наукової конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві: збірник матеріалів V Міжнародної науково- практичної конференції». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022.-132 с. - С.72-73 https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46516/1/maket__220996.pdf
 2. Пшенична А., Темченко Л. Медіапрезентації вимушеної міграції українців до Польщі. Матеріали міжнародної наукової конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві: збірник матеріалів V Міжнародної науково- практичної конференції». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022.-132 с. - С.84-86 https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46516/1/maket__220996.pdf
 3. Мішина Н., Темченко Л. Перейменування Дніпропетровська: медійний аспект. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2021. 134 с.  С. 84–86.
 4. Тимонова В. М., Темченко Л. В. Засоби медіатизації артактивізму. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. – Вип. 13. С. 118-123.
 5. Залюбовський І. С., Темченко Л.В. Проблематика медійних текстів учасників АТО. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2019. Вип. 12. С.18-22.
 6. Курач М. А., Темченко Л. В. Роль масмедійного культурного контенту у формуванні міського простору: до питання діалогу між владою і суспільством. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2019. Вип. 12. С.38-42
 7. Стаменова А. С., Темченко Л. В. Стигматизація ромів у медіадискурсі. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2019. Вип. 12. С. 68-72.
 8. Богомаз В. Є., Темченко Л. В. Термінологічний аналіз еристичного дискурсу. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. – Вип. 10.С. 7 -12.
 9. Зубенко Л. А., Темченко Л. В. Журналістське розслідування: проблема порушення стандартів. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. – Вип. 10.С. 29 -34.
 10. Мозуль Я. О., Темченко Л. В. Моніторинг якісності регіональних ЗМІ (на прикладі аналізу муніципального запорізького телеканалу «Z»). Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. – Вип. 10.С.62-67.
 11. Новосьолова К. І., Темченко Л. В. Амбівалентність використання самоцитування у політичному тексті. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. – Вип. 10. С. 73-78.
 12. Зубенко Л. А., Темченко Л. В. Журналістські розслідування: нові платформи. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. – Вип. 9. С.33 -38.
 13. Мозуль Я. О., Темченко Л. В. Муніципальні ЗМІ як інструмент формування позитивного іміджу влади. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018.–Вип. 9.С. 72 -78.
 14. Новосьолова К. І., Темченко Л. В. Інавгураційна промова як жанр політичного наратива: комунікаційні особливості. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. – Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2018. – Вип. 9. С.  85 -91.
 15. Кулешов М. С., Темченко Л. В. Нові формати журналістських розслідувань. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2017. Вип.  С.58 – 62.
 16. Орлова В. Г., Темченко Л. В. Структурно-тематичний аналіз розслідувальних сайтів в Україні. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2017. Вип. 8.С. 89 -93.
 17. Стойкова Я. O., Темченко Л. В. Проблема гендерної стереотипізації в сучасних ЗМІ. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації,2017. Вип. 8. С.101-105.
 18. Терещеня О. В., Темченко Л. В. Візуалізація, її види та особливості в друкованих ЗМІ. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2017. Вип. 8.С. 109-113.
 19. Звягінцева Ю. В., Темченко Л. В. Медіаконтентні уподобання аудиторії YouTube користувачів. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2017. Вип. 7. С.38 -42.
 20. Зімен І. О., Темченко Л. В. Освітні сайти та YouTube-канали для дітей. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2017. Вип. 7  С. 43 - 47.
 
Сертифікати про підвищення кваліфікації:
 1. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат. “Урбаністика: сучасне місто”, 01.08.2022 р., 1,3 кредита.
 2. Тренінг-курс «Професійна діяльність у вищій школі: методи, мистецтво, майстерність» (60 год/2 кредити). Сертифікат із додатком №89-400-Т250/2022 від 05.05.2022.
 3. Тренінг-курс «Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі вищої школи» (60 год/2 кредити). Сертифікат із додатком №89-400-Т82/2022 від 04.04.22.
 4.  «Вдосконалення професійної підготовки» довідка № 19-400-199   від 19.03.2019 р.