Наукова діяльність факультету систем і засобів масової комунікації

Наукова діяльність факультету проводиться в рамках кафедральних прикладних науково-дослідних робіт, в яких представлені дослідження й експериментальні розробки у сфері сучасної комунікативістики та журналістикознавства («Медіапрактики та медіанаративи у комунікаційному просторі суспільства: міждисциплінарний вимір», «Прикладні соціально-комунікаційні технології та їх вплив на формування новітньої соціотехнічної дійсності», «Видавнича справа та медіаредагування у міждисциплінарному дискурсі»).

Результати досліджень, проведених у межах даних тем, проходять апробацію:

• у монографіях (Редакторсько-видавничий фах та сучасні культурні коди. – Дніпро: Адверта, 2018; Актуальнi тренди сучасного комунiкативного простору: колективна монографiя. Дніпро: Грані, 2020. 100 с.; Медіасфера: локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро: Журфонд, 2021. 214 с.; Медіанаративи. Дніпро: ЛІРА, 2022. 116 с.), науково-популярних книгах (Демченко В. И я там был… Путешествие в пространстве и во времени: опыттревел-журналистики. Днипро: Журфонд, 2020. 384 с.), словниках (Словник термінів і понять до вивчення дисциплін «Міжкультурна комунікація», «Видавнича справа та літературний процес», «Історія української культури», «Світова культура» /укладачі Підмогильна Н.В., Іванова Н.І., ПолішкоН.Є. Дніпро, 2019.);

• у фаховому журналі Communications and Communicatіve Technologies, що входить до 27 наукометричних баз, у тому числі Copernicus (коефіцієнт 92,81) та містить загальний та персоналізовані авторські DOI; наказом МОН № 365 від 06.06.2022 журнал віднесено до категорії Б;

• у наукових зарубіжних та українських виданнях (за 2021 рік опубліковано 17 статей (в тому числі у наукометричних базах Scopus та WoS) та 40 тез);

• на наукових та науково-практичних міжнародних, всеукраїнських конференціях (за 2021 рік – 40 доповідей): викладачі факультету – постійні учасники міжнародних (Польща, Іспанія, Чехія) та всеукраїнських конференцій у Києві (Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання реклами та зв’язків з громадськістю: комунікативно-інноваційні підходи»), Дніпрі (Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія»), Львові (Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська періодика: історія та сучасність»), Харкові (Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє»), Запоріжжі (Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив»), Маріуполі (Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Професійна підготовка фахівців у галузі журналістики, реклами та PR»);

• при підготовці і проведенні курсу підвищення кваліфікації для міжуніверситетської програми з медіаграмотності «Медіаосвіта та прикладні соціально-комунікаційні технології» (26-30 листопада 2021 року).

Із 2013 року на факультеті працює спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій К 08.051.19 (27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій (з 2017 р.). За період 2015–2021 рр. відбулися 19 захистів.

У 2020 році факультет виборов право проводити на базі ДНУ ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Журналістика» (Наказ МОН № 1457 від 24.11.2020). У 2021 році в ньому взяли участь 94 студенти з 35 ЗВО України; у 2022 році було подано 84 роботи.

Активна співпраця з Дніпровським відділенням МАН секція Журналістика дозволили інтенсифікувати роботу з майбутніми абітурієнтами та урізноманітнити форми цієї роботи. Викладачі факультету відходять від класичних лекційних форм: учням пропонуються презентаційні формати, активні практичні завдання, налагоджене електронне спілкування з членами секції. У 2021 році Олег Темченко став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція Журналістика).