Бахметьєва Алла Миколаївна

Доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації,
керівниця ІАА «УНІ-прес» (за сумісництвом)

E-mail: bakhmetieva_a@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2361-1483
ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Alla-Bakhmetieva
ResearchGate: Alla Bakhmetieva
GoogleScholar: Бахметьєва Алла Миколаївна 

У 1996 році закінчила Дніпровський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобула кваліфікацію журналіста
Кандидатка наук із соціальних комунікацій, за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (2009), тема дисертації: «Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти».
Доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації (2013 рік).
Участь у професійних об’єднаннях. Членкиня Національної спілки журналістів України, стаж журналістської діяльності – 28 років.
Викладає дисципліни: «Моделі телерадіомовлення: генеза і сучасний стан», «Теорія та історія журналістики», «Сучасні формати медіа», «Основи наукових досліджень», «Політична журналістика».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:

 1. Бахметьєва А.М. Офіційні веб-сайти університетів: пошук балансу між суспільними і приватними цілями. Communications and Communicative Technologies.  2020.  Вип. 20.  С. 5–12. https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/158/165
 2. Бахметьєва А. М. Використання вітчизняними університетами соціальних мереж у PR-комунікаціях. Communications and Communicatve Technologies. 2018. Issue 18. С. 4–12. DOI: 10.15421/291801.
 3. Бахметьєва А. М. Основні атрибути та драйвери бренда університету. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Соціальні комунікації. 2016. Вип. 16.  С. 8–15. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291801
 4. Бахметьєва А. М. Сучасні тенденції у плануванні медіарилейшнз ПР-службами українських ВНЗ. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2012. – Серія : Гуманітарні науки : №4 (31) – С. 119-123. http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_23
 5. Бахметьєва А. М. Оцінка медіарилейшнз як показник ефективності ПР-підрозділу ВНЗ. Діалог: Медіастудії : збірник наукових праць – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 16. – С. 130-139.
 6. Реалізація захисної функції ПР у кризових та конфліктних ситуаціях у вищій школі. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2013. – Серія : Гуманітарні науки : №1 (32) – С. 57-61. http://dms.onu.edu.ua/article/view/170018

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Бахметьєва А. Соціотворчі наративи авторських телепроєктів нової доби.Медіанаративи. Дніпро : ЛІРА, 2022. 116 с. С 90–101. 1,38 д.а. http://fszmk.dnu.dp.ua/uploads/files/Монографія/2022/Бахметьєва.pdf.
 2. Бахметьєва А. М. Сучасне телебачення Дніпра: локальні студії в боротьбі за глядача. Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка. Дніпро : ГРАНІ, 2020. С. 26–43.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронні курси, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочі програми:

 1. Бахметьєва А. Теорія та історія журналістики: інструктивно-методичні матеріали до самост. занять та практ. роботи студентів. – Дніпро: Візіон, 2019. – 20 с. http://fszmk.dnu.dp.ua/uploads/files/Навчально-методичні%20праці/Kursova_bachelor_A5%202.pdf  
 2. Бахметьєва А. Підготовка та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: інструктивно-методичні матеріали до самост. занять та практ. роботи студентів. – Дніпро: Сова, 2019. – 20 с. – 20 с. http://fszmk.dnu.dp.ua/uploads/files/Навчально-методичні%20праці/Metodichka_Kval_bachelor_A5%202.pdf  
 3. Бахметьєва А. Підготовка та оформлення курсових робіт для студентів першого (бакалавр- ського) рівня вищої освіти: інструктивно-методичні матеріали до самост. занять та практ. роботи студентів. – Дніпро: Сова, 2019. – 20 с. – 20 с. 

Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:

 1. Бахметьєва А. М., Жулинська М. Е., Практика застосування прийомів сторителінгу в новинах локальних телестудій. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах.  Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020. Вип. 13. 155 с. С. 42–47.
 2. Бахметьєва А. М., Лисаченко I. C. Складові сучасного інформаційного простору організації. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах.  2020.  Вип. 13.  С. 74–98.
 3. Бахметьєва А. М., Морган В. К. Навчальні платформи як складові комунікаційного середовища в школах в умовах карантину. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2020. Вип. 13. С. 96–101.
 4. Бахметьєва А. М., Кондрацька О. А.. Вплив прес-служб на формування порядку денного в регіональних теленовинах. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2019. Вип. 11. С. 57–60. DOI: 10.5281/zenodo.2786502.
 5. Бахметьєва А. М., Солод А. С. Основні принципи інформаційного мовлення на локальних радіостанціях Дніпра. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2019. Вип. 11. С. 98–102. DOI: 10.5281/zenodo.2839180.
 6. Бахметьєва А. М., Маслова Я. С. Рух #MeeToo як приклад медійної кампанії проти гендерного насильства. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2018. Вип. 10. С. 56–62.
 7. Бахметьєва А. М., Качайкіна М. В. Персональний блог як спосіб актуалізації рецензій книг. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017. Вип. 7. С. 51–55.
 8. Бахметьєва А. М., Соколенко В.С. Проблема правового регулювання діяльності інтернет-ЗМІ в Україні. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017. Вип. 7. С. 125–129.
 9. Бахметьєва А. М., Трофімова В. Ю. Медіатизація особистості вченого як дієвий засіб популяризації наукового контенту. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017. Вип. 7. С. 140–144.
 10. Бахметьєва А. М., Нікітенко К. Ю. Журналістське розслідування в регіональних ЗМІ: проблеми та перешкоди. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2017. Вип. 8. С. 81–84.
 11. Бахметьєва А. М., Дем’яненко Д. О. Мотивуючі заголовки як фактор впливу на читача (на прикладі видань «Комсомольська правда» та «Сегодня») Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2016. Вип. 6. С. 98–101.
 12. Бахметьєва А. М., Качайкіна М. В. Блогінг як одна з структурних складових медіакомунікацій ХХІ століття Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2016. Вип. 6. С. 118–122.
 13. Бахметьєва А. М., Кучер С. В. Концепт «публіцистика» у сучасній комунікативістиці. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2015. Вип. 5. С. 158–161.
 14. Бахметьєва А. М., Робота К. В. Дефініція інформаційної війни та її інструментів у сучасному журналістикознавстві. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2015. Вип. 5. С. 201–206.
 15. Бахметьєва А. М., Смик М. С. Корпоративна соціальна мережа як головний інструмент внутрішнього PR компанії Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2014. Вип. 4. С. 145–147.
 16. Бахметьєва А. М., Поспєхова К. С. Проблема розробки стратегій популяризації районної газети. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах. 2015. Вип. 4. С.  155–158.

Сертифікати про підвищення кваліфікації:

 1. Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки», довідка № 89-400-205 від 19.03.2019 р.
 2. Семінар «Стандарти журналістики у висвітленні конфліктів», 16 год. Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, Академія української преси. Дніпро, Україна, 8-9 листапада 2016 р.