Гудошник Оксана Василівна

Доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації, 
заступниця декана з наукової роботи 

 

E-mail: gudoshnik_o@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0002-5941-4502
ResearcherID: 
V-7084-2017
GoogleScholar: Oksana Hudoshnyk.
 
У 1992 році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова та література» та здобула кваліфікацію «філолог, викладач російської мови та літератури».
Кандидатка філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – Теорія літератури (1997), тема дисертації: «Діалог у жанрово-стильовій лірики (на матеріалі творчості М. Цвєтаєвої 10-20-х рр.)».
Доцентка кафедри журналістики (1998), кафедри масової та міжнародної комунікації (2006 – теперішній час).
Відповідальний секретар редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України:
«Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика» (2009-2012), «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації» (2013–2019), «Communications and Communicative Technologies» (2019–2020).

Участь у професійних об’єднаннях: 
членкиня Національної спілки журналістів України з 2017 року.
Сфера наукових інтересів: історія зарубіжної журналістики, медіатизація усної історії, графічний сторітелінг, документальний комікс. 
Викладає дисицпліни: «Історія виникнення преси»; «Історія зарубіжної журналістики»; «Журналістська етика»; «Основи наукових досліджень»; «Комунікативні аспекти журналістики співучасті»; «Сучасні медійні концепти».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

У виданнях, що включені до переліку фахових видань України:
 
Гудошник О, Темченко Л. Дискусійні аспекти міждисциплінарної взаємодії журналістики та усної історії. Синопсис. 2022. Вип 2. С. 95-103. DOI: https://doi.org/10.28925/2311-259x.2022.2.7
Гудошник О.  Історія журналістики в часи презентизму: досвід США. Communications and Communicative Technologies. 2021. Вип. 21. С. 13-22. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292102.
Гудошник О., Яровкіна В. Фанфікшен як альтернативні медіа:  сучасні  комунікативні практики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика.  2021.   Випуск 1.   № 1.С. 43-48. DOI: https://doi.org/10.23939/sjs2021.01.043 
Гудошник О.  Комеморативні медіапрактики  в період  пандемії. Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації.  2021.  № 2 (46).  С. 29–34. DOI: https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2021.2(46).5
Гудошник О.В. Трансмедіальні наративи коміксової журналістики: світовий та український досвід.  Communications and Communicative Technologies. 2020. Вип 20.  С. 32–41. DOI: https://doi.org/10.15421/292005.
Гудошник О.В. Documentary comics у сучасному науковому дискурсі та українському комікс-просторі.  Communications and Communicative Technologies. 2019. Вип 19.  С. 32–40. DOI:  https://doi.org/10.15421/291905.
Гудошник О. В. Мінливість історії: Ніл Фергюсон «Площі та вежі». Communications and Communicative Technologies. 2018.  Вип. 18. С. 79–81. DOI: https://doi.org/10.15421/2918011.
Гудошник О.В. Комікс в українському комунікаційному просторі.Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2017. Випуск 17. С. 19-24.
Гудошник О. В. Історія – не рок, країни здатні змінюватися. ВісникДніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2016. Випуск 16. С. 176-178.
 Гудошник О. В.Феномен Іншого в історії становлення англійської журналістики. ВісникДніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2015. Випуск 15. Т. 23. С. 30-36.
Гудошник О. В., Безпала Е. О. Кінорецензія у спеціалізованих ЗМК США: функціональні зміни жанру. ВісникДніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». 2013. Випуск 13. Т. 21. С. 27-31.
 
Підручники, навчальні посібники, монографії:
 
Гудошник О. Воєнний комікс як медіа: українські та світові графічні наративи. Медіанаративи. Дніпро : ЛІРА, 2022. 116 с. С 43–58.
Гудошник О. Медичний комікс як графічний наратив. Медіанаративи. Дніпро : ЛІРА, 2022. 116 с. С 59–76.
Гудошник О. Український документальний комікс у поліконтексті. Актуальні тренди сучасного комунікативного простору : колективна монографія. Дніпро : Грані, 2020. С. 54–69. DOI: 10.5281/zenodo.4289090. 
Гудошник О. Медіатизація усної історії: нові формати та платформи. Медіасфера:  локальне та глобальне. Колективна монографія / за заг. ред. В.Д. Демченка.  Дніпро : Журфонд, 2021.  214 с. С. 30–45.
 
Апробаційні, науково-популярні,  консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації:
 
Гудошник О.В. Медійні платформи сучасних комеморативних практик[U1] . Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві» (26 травня 2022 р.). Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2022. 
Гудошник О. Між героїкою і посттравмою. Дзеркало тижня. 18 травня. 2021. URL:  https://zn.ua/ukr/ART/mizh-herojikoju-i-posttravmoju.html
Семенюк І., Гудошник О. Медійна діяльність музичних виконавців в умовах пандемії. Система національних ЗМК у сучасній Україні: нова візія : Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів [відповідальний редактор В. Д. Демченко, відповідальні секретарі О. В. Кирилова, О. В. Гудошник]. Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем та засобів масової комунікації, 2021. 134 с.
Алексєєнко О. С., Гудошник О. В. Скринданс як медійна технологія. Масова комунікація у глобальному та національному вимірах.  Дніпро : ДНУ імені О. Гончара, факультет систем і засобів масової комунікації, 2020.  Вип. 13.  155 с. С. 5–10.
Глущенко А. Г., Гудошник О. В. Традиції наративної журналістики в українському літературному репортажі. Там само. С. 27–32.
Дригола В. О., Гудошник О. В. Прогностичний потенціал серіалу (на прикладі антології «Чорне дзеркало»). Там само. С. 36–42.
Кисіль М. І., Гудошник О. В. Особливості тематичних преференцій сучасної гік-культури (на прикладі ресурсу geek.informator). Там само. С. 62–68.
Моисеєнко К. М., Гудошник О. В. Комунікація під час пандемії: стильові особливості офіційного контенту. Там само. С. 90–96.
Стрикалова Т. А., Гудошник О. В. Вірусна комунікація як засіб поширення конфліктного дискурсу (досвід створення термінологічного покажчика). Там само. С. 113–118.
Устиченко О. Р., Гудошник О. В. Скринкастинг як інструмент комп’ютерно-опосередкованих комунікацій. Там само. С.  127–133.
Чернобай Є. О., Гудошник О. В. Жанрова типологія б’юті-контенту сучасної блогосфери. Там само. С. 133–139.
Юхименко Я. В., Гудошник О. В. Досвід презентації субкультури у Twitter на прикладі k-pop community. Там само. С. 144–150.
Яровкіна В. О., Гудошник О. В. Фанфікшен-комунікація в сучасному розважальному медіадискурсі. Там само. С. 150–155.

  Сертифікати про підвищення кваліфікації:

«Вдосконалення професійної підготовки». Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Довідка № 89-400-204 від 19.03.2019 р.
«Думай інакше: Зламай перешкоди на шляху до навчання та відкрий свій прихований потенціал» (30 годин, 1 кредит ЄКТС).Сертифікат від: 03.04.2022:
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d15b542b2d6544d9a92ecb9be151f04a
«Психологічна підтримка особистості в умовах війни»